kpilogo shields

Включає теоретичні основи з таких розділів механіки суцільного середовища як введення в тензорний аналіз, загальні основи механіки і термодинаміки суцільного середовища, закони збереження, механіку рідин та газів, лінійну теорію пружності, теорію пластичності, лінійну в’язко-пружність, рівняння збереження для реагуючих середовищ, математичні моделі турбулентних потоків стисливого середовища.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Галузеве машинобудування», а також споріднених спеціальностей: машинобудування, будівельної галузі, теплоенергетики та нафтопереробної галузей промисловості.

Детальніше...  

Наведено 522 задачі та вправи за основними розділами механіки суцільного середовища, що включають: введення у тензорний аналіз, загальні основи механіки і термодинаміки суцільного середовища, закони збереження, механіку рідин та газів, лінійну теорію пружності, теорію пластичності, лінійну в’язкопружність. Понад 385 задач мають розв’язки з детальним текстовим поясненням та перетвореннями формул, а решта задач, що призначена для самоконтролю, має тільки відповіді. Базується на збірниках задач таких відомих авторів як Дж. Мейз, М. Е. Егліт та ін.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 7(8).05050315 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», а також споріднених спеціальностей: машинобудування, будівельної галузі, теплоенергетики та нафтопереробної галузей промисловості.

Детальніше...  

Дисципліна «Інформатика» входить до обов’язкової частини навчального плану бакалаврів за напрямами підготовки 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка» і відноситься до циклу дисциплін природничо-наукової підготовки.У методичних вказівках наведені види самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформатика», які визначаються змістом навчальної програми дисципліни і робочої навчальної програми вивчення дисципліни.

Детальніше...  

Курс «Чинники успішного працевлаштування за фахом” входить до вибіркової частини навчального плану для студентів спеціальностей 7.05050315, 8.05050315 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» та 7.05050206, 8.05050206 «Машини і технології паковання» і відноситься до блоку дисциплін вільного вибору студентів.У методичних вказівках наведені види самостійної роботи студентів з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом», які визначаються змістом навчальної програми дисципліни і робочої навчальної програми вивчення дисципліни.

Детальніше...  

Курсовий проект з кредитного модулю «Процеси, апарати і машини галузі – 3. Гідромеханічні процеси» виконується студентами з напрямів підготовки 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка»на 4-му курсі у 8-му семестрі .
Метою курсового проекту є закріплення і поглиблення знань з теорії, розрахунку і конструювання хімічного устаткування. У методичних вказівках представлені тематика, структура, вимоги, крітерії оцінювання з курсового проекту за кредитним модулем «Процеси, апарати і машини галузі – 3. Гідромеханічні процеси» студентами з напрямів підготовки 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка».

Детальніше...  

Гончаренко В.В., Коваленко І.В.

В посібнику розкрито зміст лекцій по дисциплінам „Технологія композиційних матеріалів” і „Полімерні композиційні матеріали. Вироби та устаткування” навчального плану бакалаврів. Подана інформація, яка має відношення до методів технологічної класифікації широкого асортименту композиційних матеріалів. Увагу акцентовано на здобутті навичок та умінь з обраної спеціальності.

Детальніше...  

Васильченко Г.М., Коваленко І.В., Сівецький В.І., Щербина В.Ю., Шаповал А.А.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дипломного проектування для студентів кафедри ХПСМ по спеціальностям 7.090220 «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» і 7.090223 «Машини і технологія пакування»

Детальніше...  

В посібнику розкрито зміст лекцій по дисциплінам „Технологія композиційних матеріалів” і „Полімерні композиційні матеріали. Вироби та устаткування” навчального плану бакалаврів. Подана інформація, яка має відношення до методів технологічної класифікації широкого асортименту композиційних матеріалів. Увагу акцентовано на здобутті навичок та умінь з обраної спеціальності.

Детальніше...  

У посібнику викладений лекційний матеріал з усіх розділів учбового курсу „Експлуатація, ремонт і монтаж обладнання хімічних виробництв". Згідно з програмою курсу викладений теоретичний, практичний і методичний матеріал.

Детальніше...  

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентів спеціальності – 7.05050206 «Машини і технології паковання»

Детальніше...