kpilogo shields

Наведено 522 задачі та вправи за основними розділами механіки суцільного середовища, що включають: введення у тензорний аналіз, загальні основи механіки і термодинаміки суцільного середовища, закони збереження, механіку рідин та газів, лінійну теорію пружності, теорію пластичності, лінійну в’язкопружність. Понад 385 задач мають розв’язки з детальним текстовим поясненням та перетвореннями формул, а решта задач, що призначена для самоконтролю, має тільки відповіді. Базується на збірниках задач таких відомих авторів як Дж. Мейз, М. Е. Егліт та ін.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 7(8).05050315 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», а також споріднених спеціальностей: машинобудування, будівельної галузі, теплоенергетики та нафтопереробної галузей промисловості.

Посилання:

Карвацький А. Я. Механіка суцільних середовищ. Задачі з розв’язками [Електронний ресурс]: навч. посіб. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 390 c.: іл. – Бібліогр.: с. 387.