kpilogo shields

Викладено фундаментальні положення про основи механіки суцільних середовищ, зокрема, розглядаються нелінійні задачі в криволінійних системах координат. Перші п’ять лекцій присвячено основам тензорного числення: метричний тензор, тензор перетворення координат, диференціювання базисних векторів криволінійних координат, закономірності перетворення компонент тензорів при зміні системи координат. Решта лекцій присвячена математичному формулюванню стаціонарних і нестаціонарних нелінійних задач механіки суцільних середовищ: системам рівнянь тепломасопереносу для нестаціонарних задач МСС нестисливих та стисливих рідин, рівнянням Ейлера для ідеальної рідини та рівнянням Нав’є-Стокса для в’язкої рідини, турбулентному руху суцільних середовищ в частині класичних моделей турбулентності для напружень Рейнольдса.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Галузеве машинобудування», а також споріднених спеціальностей: машинобудування, будівельної галузі, теплоенергетики та нафтопереробної галузей промисловості.

Посилання:

Механіка суцільних середовищ – 2. Нелінійні задачі механіки суцільних середовищ [Електронний ресурс]: Текст лекцій для студентів спеціальності «Галузеве машинобудування», спеціалізації «Інжиніринг, обладнання та технології виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів» / Уклад.: А. Я. Карвацький – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 94 с. іл. – Бібліогр.: с. 87–90.