kpilogo shields

Викладено основні теоретичні положення з розробки енергозберігаючих регламентів промислового обладнання хімічних виробництв. Розглянуто базові принципи дослідження енергоефективності технологічного обладнання підприємств хімічних виробництв методами математичного моделювання. Наведено приклади застосування математичного моделювання для розробки енергозберігаючих конструкцій і регламентів експлуатації конкретного промислового обладнання. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» і напрямом професійного спрямування «Обладнання хіміч-них виробництв і підприємств будівельних матеріалів», а також споріднених спеціальнос-тей: будівельної галузі, теплоенергетики, нафтопереробної та харчової галузей промисло-вості.

Посилання на книгу:

Карвацький А.Я. Моделювання енергозберігаючих регламентів промислового обладнання : навч. посіб. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 234 c. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-2299 від 11.02.2014 р.)

Моделювання енергозберігаючих регламентів промислового обладнання - Завантажити.