kpilogo shields

Наведено математичні постановки задач механіки суцільних середовищ (МСС) і викладено числові методики їх розв’язання з використанням методу скінченних елементів. Розглянуто деякі методи розв’язання систем лінійних алгебричних рівнянь. Надано програмні коди розв’язання дво- і тривимірних лінійних задач МСС. Розглянуто приклади побудови геометрії найпростіших об’єктів і генерації розрахункових сіток з використанням вільно відкритого програмного забезпечення Gmsh. Наведено приклади візуалізації скінченно-елементних розв’язків задач МСС. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 7(8).05050315 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», а також споріднених спеціальностей: машинобудування, будівельної галузі, теплоенергетики та нафтопереробної галузей промисловості.

Посилання на книгу:

Карвацький А.Я. Метод скінченних елементів у задачах механіки суцільних середовищ. Програмна реалізація та візуалізація результатів [Електронний ресурс]: навч. посіб. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 391 c. Гриф надано Вченою радою НТУУ «КПІ» (Протокол № 4 від 12.05.2015 р.)

Метод скінченних елементів у задачах механіки суцільних середовищ. Програмна реалізація та візуалізація результатів - Завантажити.