kpilogo shields

Винахід відноситься до галузі хімічного машинобудування, до обладнання для приготування емульсій та суспензій у лакофарбній промисловості. В основу винаходу у запропонованому диспергаторі покладено задачу удосконалення диспергатора шляхом встановлення глухої перетинки, яка забезпечить інтенсифікацію процесу змішування та диспергування, підвищення якості вихідного середовища.

Посилання на патент:

Пат. 34218 А Україна, МПК B01F7/28. Диспергатор / Коваленко І. В., Козир А. П. – № 99063330 ; заявл. 15.06.1999 ; опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. – 4 с.

Диспергатор - Завантажити.