kpilogo shields

1. Спосіб визначення реологічних параметрів течії розплавів термопластичних полімерів в каналах довільної геометрії, зокрема напружень зсуву та ефективного градієнта зсуву, що полягає у визначенні реологічних властивостей розплаву полімеру у вигляді залежності напружень зсуву від градієнта швидкості, заданні геометричних параметрів каналів, а саме їх довжини і поперечного перерізу, а також варіюванні об'ємної витрати течії розплаву полімеру в досліджуваних каналах для подальшої побудови експериментально-розрахунковим шляхом кривих течії розплавів термопластичних полімерів в досліджуваних каналах з урахуванням їх геометрії та реологічних властивостей розплавів термопластичних полімерів, який відрізняється тим, що вибирають модельний канал прямокутного перерізу і заданих розмірів, здійснюють побудову експериментальної кривої течії розплаву термопластичного полімеру у модельному каналі і у довільному і-му каналі, розраховують змочений периметр довільного і-го каналу , далі здійснюють розрахунок гідравлічного радіусу довільного і-го каналу, напружень зсуву на стінці довільного і-го каналу та ефективного градієнта зсуву довільного і-го каналу.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що величину напруження зсуву по кривій течії довільного і-го каналу визначають за прийнятого масштабу як вертикальну координату точки перетину прямих, одна з яких перпендикулярна до осі ефективних градієнтів швидкості у точці , а друга пряма перпендикулярна до осі напружень зсуву у точці , а величину напруження зсуву визначають на експериментальній кривій течії модельного каналу шляхом проведення горизонтального відрізка з точки до перетину з цією кривою, тобто забезпечуючи виконання умови .
3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що вибирають модельний канал прямокутного перерізу розмірами (2 × 32) мм і довжиною 50 мм.

Посилання на патент:

Пат.81467U Україна, МПК G01N 11/00. Спосіб визначення реологічних параметрів течії розплавів термопластичних полімерів в каналах довільної геометрії / Колосов О. Є., Сівецький В. І., Сідоров Д. Е., Сокольський О. Л., Пристайлов С. О., Борщик С. О., Колосова О. П., Кушнір М. С., Коваленко К. Г., Радич Ю. В., Куриленко В. М., Педченко А. Ю., Романченко М. А.; заявник та власник Колосов О. Є. — №u201302113; заявл. 20.02.13; опубл. 25.06.13, Бюл. №12.

Спосіб визначення реологічних параметрів течії розплавів термопластичних полімерів в каналах довільної геометрії - Завантажити.