kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити елемент насадки масообмінного апарата, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує коливання вставки всередині елемента, а отже пульсаційний рух оброблюваних фаз всередині елемента, що інтенсифікує процес масообміну.

Посилання на патент:

Пат. 102013 U Україна, МПК B01J 19/30. Елемент насадки масообмінного апарата / І.О. Мікульонок; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201503712; заявл. 20.04.2015; опубл. 12.10.2015, Бюл. № 19, 2015. – 4 с.

Елемент насадки масообмінного апарата - Завантажити.