kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення способу виготовлення кабельного виробу, у якому реалізація пропонованого способу забезпечує скорочення тривалості стадії охолодження, а отже й підвищення продуктивності технологічної лінії за умови забезпечення суцільності електричної ізоляції та її щільного прилягання до струмопровідної жили, а отже й високої якості кабельного виробу в цілому.

Посилання на патент:

Пат. 101451 U Україна, МПК H01B 13/14. Спосіб виготовлення кабельного виробу / Мікульонок І.О., Сокольський О.Л., Соколенко В.В.; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201503098; за-явл. 03.04.2015; опубл. 10.09.2015, Бюл. № 17, 2015. – 5 с.

Спосіб виготовлення кабельного виробу - Завантажити.