kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити спосіб охолодження екструдованого матеріалу, у якому забезпечується регулювання коефіцієнта тепловіддачі, а отже й інтенсивність охолодження, по довжині ванни охолодження, що істотно розширює технологічні можливості способу.

Посилання на патент:

Пат. 101340 U Україна, МПК B29B 35/16. Спосіб охолодження екструдованого матеріалу / Мікульонок І.О., Пишний Г.В.; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201501168; заявл. 12.02.2015; опубл. 10.09.2015, Бюл. № 17, 2015. – 4 с.

Спосіб охолодження екструдованого матеріалу - Завантажити.