kpilogo shields

В основу винаходу покладено задачу вдосконалити спосіб регулювання температури матеріалу в міжвалковому проміжку валкової машини, який забезпечує зменшення часу зміни температури перероблюваного матеріалу по всьому його об’єму, що забезпечує одержання продукції високої якості.

Посилання на патент:

Пат. 101300 U Україна, МПК B29B 7/56. Спосіб регулювання температури матеріалу в міжвалковому проміжку
валкової машини / І.О. Мікульонок; заявники і патентовласники – він же. – № a201307772; заявл. 19.06.2013; опубл. 10.09.2015, Бюл. № 17, 2015. – 5 с.

Спосіб регулювання температури матеріалу в міжвалковому проміжкувалкової машини - Завантажити.