kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення дерев’яної шпали, у якій її нове виконання поліпшує захист її поверхні від дії вологи навколишнього середовища, що підвищує надійність шпали, а отже і термін її службиі.

Посилання на патент:

Пат. 103187 U Україна, МПК E01B 3/00. Дерев’яна шпала / Мікульонок І.О., Стасюк О.І.; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201504722; заявл. 15.05.2015; опубл. 10.12.2015, Бюл. № 23, 2015. – 5 с.

Дерев’яна шпала - Завантажити.