kpilogo shields

В основу пропонованої корисної моделі покладено задачу вдосконалення рейкової колії, у якій її нове конструктивне виконання забезпечує високу технологічність рейкової колії за умови ефективного запобігання поперечному зміщенню шпал, при цьому з’являється можливість використання рейкових колій із застосуванням освоєних у виробництві дерев’яних і залізобетонних шпал за умови їхньої незначної модернізації.

Посилання на патент:

Пат. 103238 U Україна, МПК E01B 3/00. Рейкова колія / Мікульонок І.О., Стасюк О.І.; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201505258; заявл. 28.05.2015; опубл. 10.12.2015, Бюл. № 23, 2015. – 5 с.

Рейкова колія - Завантажити.