kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити валок валкових машин, у якому нове виконання його периферійних каналів забезпечує спрощення виготовлення валка в цілому, а також його ремонтопридатність.

Посилання на патент:

Пат. 101025 U Україна, МПК F16C 13/00. Валок валкових машин / Мікульонок І.О., Квітко Д.С.; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201501167; заявл. 12.02.2015; опубл. 25.08.2015, Бюл. № 16, 2015. – 5 с.

Валок валкових машин - Завантажити.