kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення способу прожарювання вуглецевмісного матеріалу, у якому нова реалізація способу забезпечує одержання синтетичного газу, який надходить на спалювання в обертову піч, а також істотно знижує температуру прожареного вуглецевмісного матеріалу перед його остаточним охолодженням, що виключає втрати води, що скидається в атмосферу у вигляді водяної пари.

Посилання на патент:

Пат. 100302 U Україна, МПК C10B 57/00. Спосіб прожарювання вуглецевмісного матеріалу / Панов Є.М., Карвацький А.Я., Лелека С.В., Пулінець І.В., Мікульонок І.О., Лазарєв Т.В., Педченко А.Ю.; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201413056; заявл. 05.12.2014; опубл. 27.07.2015, Бюл. № 14, 2015. – 4 с.

Спосіб прожарювання вуглецевмісного матеріалу - Завантажити.