kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити агрегатні вальці, у яких їх нове конструктивне виконання істотно зменшує площу опорної поверхні фундаментної плити, а також забезпечує компактність конструкції, що розширює технологічні можливості агрегатних вальців, у тому числі їхнє ефективне використання у складі технологічних ліній для одержання листових, рулонних і плівкових матеріалів з пластичних мас і гумових сумішей або як двостадійного валкового подрібнювача полімерної сировини.

Посилання на патент:

Пат. 100114 U Україна, МПК B29B 7/56. Агрегатні вальці / Мікульонок І.О.; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201500450; заявл. 21.01.2015; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 13, 2015. – 5 с.

Агрегатні вальці - Завантажити.