kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити агрегатні вальці, у яких їх нове конструктивне виконання забезпечує зручність їхнього використання у складі технологічних ліній для одержання листових, рулонних і плівкових матеріалів з пластичних мас і гумових сумішей, що розширює їхні технологічні можливості, а також знижує їхня матеріалоємність.

Посилання на патент:

Пат. 100113 U Україна, МПК B29B 7/56. Агрегатні вальці / Мікульонок І.О.; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201500449; заявл. 21.01.2015; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 13, 2015. – 4 с.

Агрегатні вальці - Завантажити.