kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити елемент насадки масообмінного апарата, у якому його нове конструктивне виконання істотно спрощує його виготовлення, а також забезпечує можливість використання наявних стандартних кілець Рашига для його виготовлення.

Посилання на патент:

Пат. 99875 U Україна, МПК B01J 19/30. Елемент насадки масообмінного апарата / Мікульонок І.О.; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201500551; заявл. 23.01.2015; опубл. 25.06.2015, Бюл. № 12, 2015. – 4 с.

Елемент насадки масообмінного апарата - Завантажити.