kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити пристрій для охолодження рукавної полімерної плівки, у якому нове конструктивне виконання його ущільнювача забезпечує можливість регулювання діаметра рукава полімерної плівки в широкому діапазоні розмірів, що істотно розширює технологічні можливості пристрою.

Посилання на патент:

Пат. 99855 U Україна, МПК B29C 47/88. Пристрій для охолодження рукавної полімерної плівки / Мікульонок І.О.; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201500325; заявл. 16.01.2015; опубл. 25.06.2015, Бюл. № 12, 2015. – 4 с.

Пристрій для охолодження рукавної полімерної плівки - Завантажити.