kpilogo shields

В основу корисно моделі покладено задачу вдосконалення способу автоматичного керування температурним режимом печі риформінгу, у якому нова реалізація способу забезпечує врахування хвильового характеру зміни температури вздовж реакційної зони, а отже й досягнення температурою небезпечного значення, за якого каталізатор втрачає його реакційну здатність, що істотно підвищує надійність та ефективність проведення процесу риформінгу.

Посилання на патент:

Пат. 99810 U Україна, МПК G05D 27/00. Спосіб автоматичного керування температурним режимом печі риформінгу / В.В. Колпаков, В.В. Миленький, І.О. Мікульонок, О.А; Черніков; заявники і патентовласники – вони же. – № u201414054; заявл. 29.12.2014; опубл. 25.06.2015, Бюл. № 12, 2015. – 6 с.

Спосіб автоматичного керування температурним режимом печі риформінгу - Завантажити.