kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити подрібнювач циклічної дії, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує рух подрібнюваного матеріалу в подрібнювальних стаканах як у коловому, так і в осьовому напрямках, а отже істотно інтенсифікує процес подрібнення.

Посилання на патент:

Пат. 99626 U Україна, МПК B02C 4/02. Подрібнювач циклічної дії / І.О. Мікульонок, Г.В. Герасимов, О.Л. Сокольський, В.М. Витвицький, Н.С. Малащук; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201500553; заявл. 23.01.2015; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 11, 2015. – 4 с.

Подрібнювач циклічної дії - Завантажити.