kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити елемент насадки ма¬со¬обмінного апарата, у якому його нове конструктивне виконання істотно спрощує його виготовлення, а також збільшує питому поверхню, що підвищує інтенсивність масообмінного процесу.

Посилання на патент:

Пат. 99625 U Україна, МПК B02C 4/02. Елемент насадки масообмінного апарата / І.О. Мікульонок; заявник і патентов-ласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201500552; заявл. 23.01.2015; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 11, 2015. – 4 с.

Елемент насадки масообмінного апарата - Завантажити.