kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити співекструзійну головку для нанесення полімерного покриття на осердя, у якій її нове конструктивне виконання підвищує міцність зчеплення сусідніх шарів між собою, а отже й поліпшує експлуатаційні характеристики одержуваного виробу в цілому.

Посилання на патент:

Пат. 99531 U Україна, МПК B29C 47/04. Співекструзійна головка для формування багатошарового виробу або покрит-тя / Сокольський О.Л., Романченко М.А., Мікульонок І.О., Горбань І.А.; заявники і патентовласники – вони же. – № u201413836; заявл. 23.12.2014; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 11, 2015. – 4 с.

Співекструзійна головка для формування багатошарового виробу або покриття - Завантажити.