kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити валковий подрібнювач, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує можливість регулювання кута захоплення, зокрема його зменшення, що дає змогу збільшити ступінь подрібнення, а отже розширює технологічні можливості машини.

Посилання на патент:

Пат. 99499 U Україна, МПК B02C 4/02. Валковий подрібнювач / І.О. Мікульонок; заявник і патентовласник Нац. тех-ніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201413251; заявл. 10.12.2014; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 11, 2015. – 4 с.

Валковий подрібнювач - Завантажити.