kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити коробку для сірників, у якій її нове конструктивне виконання забезпечує надійне функціонування в умовах підвищеної вологості.

Посилання на патент:

Пат. 98987 U Україна, МПК A24F 27/00. Коробка для сірників / І.О. Мікульонок, М.С. Тривайло; заявник і патентовла-сник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201413490; заявл. 15.12.2014; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9, 2015. – 4 с.

Коробка для сірників - Завантажити.