kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити черв’ячний екструдер, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує спрощення конструкції екструдера, а також його складання й розбирання.

Посилання на патент:

Пат. 98920 U Україна, МПК В29С 47/36. Черв’ячний екструдер / І.О. Мікульонок; заявник і патентовласник Нац. тех-ніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201413061; заявл. 05.12.2014; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9, 2015. – 5 с.

Черв’ячний екструдер - Завантажити.