kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення способу визначення кута природного укосу сипучих матеріалів, у якому його нове виконання забезпечує максимально точне врахування форми поверхні гірки із досліджуваного сипучого матеріалу з метою визначення кута його природного укосу.

Посилання на патент:

Пат. 98757 U Україна, МПК G01N 13/00. Спосіб визначення кута природного укосу сипучих матеріалів / Т.В. Лазарєв, А.Я. Карвацький, І.О. Мікульонок, А.Ю. Педченко; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. полі-техн. ін-т». – № u201411335; заявл. 17.10.2014; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9, 2015. – 5 с.

Спосіб визначення кута природного укосу сипучих матеріалів - Завантажити.