kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити барабанний апарат, у якому його нова конструкція забезпечує змінювання кута нахилу барабана до горизонту і таким чином – часу перебування в барабані оброблюваного матеріалу в широкому діапазоні величин, що істотно розширює технологічні можливості апарата в цілому.

Посилання на патент:

Пат. 98489 U Україна, МПК F26B 11/04. Барабанний апарат / Т.В. Дегодя, І.О. Мікульонок, І.Л. Шилович. Соколенко; заявники і патентовласники – вони же. – № u201412964; заявл. 03.12.2014; опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8, 2015. – 4 с.

Барабанний апарат - Завантажити.