kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити якір, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує надійне стопоріння якоря в ґрунті за умови суттєвого ускладнення видалення якоря з ґрунту.

Посилання на патент:

Пат. 97790 U Україна, МПК E02D 5/80. Якір / І.О. Мікульонок; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Ки-їв. політехн. ін-т». – № u201409685; заявл. 04.09.2014; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7, 2015. – 5 с.

Якір - Завантажити.