kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення елемента насадки масообмінного апарата, у якому його нове конструктивне виконання збільшує вільний об’єм насадки та зменшує її гідравлічний опір; також при цьому внаслідок полегшення взаємного роз’єднання елементів насадки спрощується експлуатація масообмінного апарата.

Посилання на патент:

Пат. 97552 U Україна, МПК B01J 19/30. Елемент насадки масообмінного апарата / І.О. Мікульонок; заявник і патен-товласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201409684; заявл. 04.09.2014; опубл. 25.03.2015, Бюл. № 6, 2015. – 4 с.

Елемент насадки масообмінного апарата - Завантажити.