kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення елемента насадки масообмінного апарата, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує високу міцність і жорсткість елемента, а також спрощує його виготовлення.

Посилання на патент:

Пат. 97518 U Україна, МПК B01J 19/30. Елемент насадки масообмінного апарата / І.О. Мікульонок; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201406978; заявл. 20.06.2014; опубл. 25.03.2015, Бюл. № 6, 2015. – 4 c.

Елемент насадки масообмінного апарата - Завантажити.