kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення насадки тепломасообмінного апарата, у якому її нове конструктивне виконання забезпечує автоматичне регулювання її питомої поверхні, а отже розширює технологічні можливості насадки.

Посилання на патент:

Пат. 97233 U Україна, МПК B01J 19/30. Насадка тепломасообмінного апарата / І.О. Мікульонок; заявник і патентовла-сник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201407640; заявл. 20.06.2014; опубл. 25.03.2015, Бюл. № 6, 2015. – 5 c.

Насадка тепломасообмінного апарата - Завантажити.