kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення клапана клапанної тарілки масообмінної колони, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує підвищену пропускну здатність клапана, а отже і поліпшує умови взаємодії фаз на тарілці.

Посилання на патент:

Пат. 97232 U Україна, МПК B01D 3/20. Клапан клапанної тарілки масообмінної колони / І.О. Мікульонок; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201407639; заявл. 07.07.2014; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5, 2015. – 5 c.

Клапан клапанної тарілки масообмінної колони - Завантажити.