kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення пристрою для контролю температури оточуючого середовища, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує безпосередній контакт оточуючого середовища з чутливим елементом, що істотно знижує інерційність пристрою та підвищує його надійність.

Посилання на патент:

Пат. 97214 U Україна, МПК F01P 7/00. Пристрій для контролю температури оточуючого середовища / І.О. Мікульо-нок; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201406980; заявл. 20.06.2014; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5, 2015. – 5 с.

Пристрій для контролю температури оточуючого середовища - Завантажити.