kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити болт з нормованим зусиллям затяжки, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує регулювання площі зрізу фіксатора (фіксаторів), тобто нормованого зусилля затяжки, що розширює його технологічні можливості.

Посилання на патент:

Пат. 95311 U Україна, МПК F16B 35/00. Болт з нормованим зусиллям затяжки / І.О. Мікульонок; заявник і патентовла-сник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201404460; заявл. 25.04.2014; опубл. 25.12.2014, Бюл. № 24, 2014. – 4 c.

Болт з нормованим зусиллям затяжки - Завантажити.