kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити зрізну шайбу запобіжного пристрою валкової машини, у якій її нове конструктивне виконання забезпечує можливість регулювати зусилля її зрізу без зміни решти елементів запобіжного пристрою, що розширює технологічні можливості застосування як шайби, так і запобіжного пристрою в цілому.

Посилання на патент:

Пат. 95004 U Україна, МПК B29B 7/58. Зрізна шайба запобіжного пристрою валкової машини / Мікульонок І.О., Сіцінська Л.В.; заявники і патентовласники – вони же. – № u201406347; заявл. 10.06.2014; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23, 2014. – 4 c.

Зрізна шайба запобіжного пристрою валкової машини - Завантажити.