kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення завантажувальної секції одночерв’ячного екструдера, у якому її нове виконання забезпечує можливість зміни геометрії поперечного вікна, що істотно розширює технологічні можливості завантажувальної секції, а отже й екструдера в цілому.

Посилання на патент:

Пат. 94903 U Україна, МПК B29C 47/10. Завантажувальна секція одночерв’ячного екструдера / Мікульонок І.О., Поліщук А.С.; заявники і патентовласники – вони же. – № u201404930; заявл. 08.05.2014; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23, 2014. – 5 c.

Завантажувальна секція одночерв’ячного екструдера - Завантажити.