kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити болт з нормованим зусиллям затяжки, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує регулювання площі зрізу фіксаторів, а отже і нормованого зусилля затяжки, що розширює його технологічні можливості.

Посилання на патент:

Пат. 94872 U Україна, МПК F16B 35/00. Болт з нормованим зусиллям затяжки / І.О. Мікульонок; заявник і патентовла-сник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201404465; заявл. 25.04.2014; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23, 2014. – 4 c.

Болт з нормованим зусиллям затяжки - Завантажити.