kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити екструзійну головку для формування порожнистого виробу, у якій нове конструктивне виконання її дорнотримача забезпечує його підвищену температуру, а отже меншу в’язкість прилеглих до нього шарів розплаву й таким чином мінімізацію спайності потоків розплаву після проходження ним дорнотримача й високу якість одержуваного порожнистого виробу.

Посилання на патент:

Пат. 94625 U Україна, МПК B29C 47/20. Екструзійна головка для формування порожнистого виробу / Мікульонок І.О., Письменний О.С.; заявники і патентовласники – вони же. – № u201405233; заявл. 19.05.2014; опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22, 2014. – 4 с.

Екструзійна головка для формування порожнистого виробу - Завантажити.