kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити черв’як екструдера, у якому нове конструктивне виконання його наконечника забезпечує переміщення наконечника відносно робочої зони черв’яка залежно від тиску, що діє на наконечник, а отже згладжування пульсацій потоку розплаву на виході з екструдера й більш стабільну роботу екструдера цілому.

Посилання на патент:

Пат. 93385 U Україна, МПК B29B 17/00. Черв’як екструдера / Мікульонок І.О., Сокольський О.Л., Федченко Є.О.; заявники і патентовласники – вони же. – № u201404917; заявл. 08.05.2014; опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18, 2014. – 4 с.

Черв’як екструдера - Завантажити.