kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення апарата для перемішування рідин, у якому нове конструктивне виконання його диска забезпечує рух рідини не лише в осьовому, а й в коловому напрямку, що істотно поліпшує умови перемішування по всьому об’єму рідини в апараті.

Посилання на патент:

Пат. 93289 U Україна, МПК B01F 11/00. Апарат для перемішування рідин / І.О. Мікульонок; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201404176; заявл. 17.04.2014; опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18, 2014. – 5 с.

Апарат для перемішування рідин - Завантажити.