kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення завантажу-вальної секції одночерв’ячного екструдера, у якому її нове виконання забез-печує можливість зміни геометрії поперечного вікна, що істотно розширює технологічні можливості завантажувальної секції, а отже й екструдера в цілому.

Посилання на патент:

Пат. 93288 U Україна, МПК B29C 47/10. Завантажувальна секція одночерв’ячного екструдера / І.О. Мікульонок; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201404175; заявл. 17.04.2014; опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18, 2014. – 4 с.

Завантажувальна секція одночерв’ячного екструдера - Завантажити.