kpilogo shields

В основу пропонованої корисної моделі покладено задачу вдосконалити спосіб упаковування в термоусадну полімерну плівку, який забезпечує збережуваність упаковуваного об’єкта та/або його вмісту, а також відносну рівнотовщинність плівки після її усідання на упаковуваному об’єкті.

Посилання на патент:

Пат. 93244 U Україна, МПК B29C 61/00. Спосіб упаковування в термоусадну полімерну плівку / Сокольський О.Л., Мікульонок І.О., Плахотний І.А.; заявники і патентовласники – вони же. – № u201403610; заявл. 08.04.2014; опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18, 2014. – 4 с.

Спосіб упаковування в термоусадну полімерну плівку - Завантажити.