kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити змішувальну секцію черв’ячного екструдера, у якому нове конструктивне виконання його змішувальної секції забезпечує істотне поліпшення диспергувальної здатності компонентів перероблюваної сировини, а отже і ефективне перероблення широкого класу матеріалів.

Посилання на патент:

Пат. 93215 U Україна, МПК B29C 47/38. Змішувальна секція черв’ячного преса / І.О. Мікульонок, О.Л. Сокольський; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201403163; заявл. 28.03.2014; опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18, 2014. – 5 с.

Змішувальна секція черв’ячного преса - Завантажити.