kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити формуваль-ний вузол преса для отримання паливних елементів, у якому його нове конс-труктивне виконання забезпечує одержання щільних паливних елементів з суцільною стінкою і розвиненою внутрішньою поверхнею стабільної форми.

Посилання на патент:

Пат. 93165 U Україна, МПК B30B 11/00. Формувальний вузол преса для отримання паливних елементів / І.О. Міку-льонок; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201402288; заявл. 06.03.2014; опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18, 2014. – 4 с.

Формувальний вузол преса для отримання паливних елементів - Завантажити.