kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення юбочної опори колонного апарата, у якому нове конструктивне виконання її опорного вузла забезпечує зменшення його зовнішнього діаметра, а отже і габаритів опори в плані.

Посилання на патент:

Пат. 91227 U Україна, МПК B01D 3/14. Юбочна опора колонного апарата / І.О. Мікульонок; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201400811; заявл. 29.01.2014; опубл. 25.06.2014, Бюл. № 12, 2014. – 4 с.

Юбочна опора колонного апарата - Завантажити.