kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити ємність для рідини, у якій її нове конструктивне виконання забезпечує можливість «динамічного» контролю об’єму рідини, що виливається з резервуара ємності під час перебування ємності в похилому положенні.

Посилання на патент:

Пат. 91152 U Україна, МПК ) B65D 1/00. Ємність для рідини / І.О. Мікульонок, А.С. Цертій; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – № u201315551; заявл. 30.12.2013; опубл. 25.06.2014, Бюл. № 12, 2014. – 4 с.

Ємність для рідини - Завантажити.