kpilogo shields

В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалити колосникову секцію грохота, у якій її нове виконання забезпечує незалежне один від одного маніпулювання колосниками, що істотно спрощує обслуговування й ремонт грохота в цілому.

Посилання на патент:

Пат. 90812 U Україна, МПК B07B 1/00. Колосникова секція грохота / Мікульонок І.О., Тихонов С.М.; заявники і пате-нтовласники – вони же. – № u201400285; заявл. 14.01.2014; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11, 2014. – 4 с.

Колосникова секція грохота - Завантажити.