kpilogo shields

Винахід відноситься до способів графітації виробів з вуглецевих матеріалів і може бути використаний при виробництві електродної продукції та інших графітованих виробів. Спосіб графітації, при якому під час нагрівання та витримки при температурі процесу графітації фіксують поточні значення температури характеристичної точки виробів, а момент припинення витримки визначають шляхом розрахунку ступеня графітації виробів.

Посилання на патент:

Пат. 66270 С2 Україна, МПК7 C01B 31/04, H05B 3/60. Спосіб графітації / М. В. Коржик, І. Л. Шилович, А. І. Жученко, С. В. Лелека, О. Ю. Уразліна, О. А. Сасін ; заявник та патентовласник ВАТ „Укрграфіт”. — № 2003098487 ; заявл. 15.09.2003; опубл. 16.05.2005, Бюл. № 5. — 2 с.

Спосіб графітації - Завантажити.