kpilogo shields

Торцева стіна печі графітації складається із зовнішньої та внутрішньої кладки з жаростійких матеріалів, в котру герметично щільно встановлено графітові електроди а її внутрішній простір заповнено дрібнодисперсним графітом. Кожен електрод виконано з двох фрагментів, які розташовано послідовно з зазором в області графітового заповнювача, причому величина зазору не повинна перевищувати 2 % сумарної довжини електрода.

Посилання на патент:

Пат. 15242 U Україна, МПК7 СО1В 31/04, Н05В 3/60. Торцева стіна печі графітації / Є. М. Панов, С. В. Лелека, І. Л. Шилович, А. Я. Карвацький, М. В. Коржик; заявник і патентовласник Нац. техніч. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». — № u200512819 ; заявл. 29.12.2005 ; опубл. 15.06.2006, Бюл. №  6. — 2 с.

Торцева стіна печі графітації - Завантажити.